Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
KPK :: 6PR :: Infrastruktura badawcza ::
INFRASTRUKTURY BADAWCZE

Działania podejmowane w ramach tej akcji mają przyczynić się do powstania grona najlepszych europejskich infrastruktur badawczych oraz promować ich optymalne wykorzystanie w skali całej Europy.

Infrastruktury to nie tylko laboratoria dysponujące aparaturą badawczą, ale także muzea i ich kolekcje (np. biologiczne, historyczne), banki i bazy danych, biblioteki i archiwa, parki narodowe, statki badawcze, itp. jednostki oferujące usługi uczonym i zespołom badawczym.

Ważne! dla osób zainteresowanych wykonaniem badań w infrastrukturach europejskich

Korzystanie z grantów dla infrastruktur nie wyklucza uczestnictwa instytutów w innych projektach finansowanych przez 6PR; granty te stanowić mogą uzupełnienie środków dostępnych np. w projektach zintegrowanych czy sieciach doskonałości.

Wsparcie finansowe otwarte jest dla infrastruktur działających we wszystkich dziedzinach nauki i techniki.

Całkowity budżet akcji wynosił pierwotnie 655 MEUR, ale po rozszerzeniu Unii Europejskiej wzrósł do 730 MEUR, z czego ok. 200 MEUR zarezerwowane jest na dalszy rozwój sieci GEANT i GRIDs (global resource information databases).

FINANSOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

I. Ponadnarodowy dostęp do infrastruktur badawczych
(Transnational access)

Granty takie, przyznawane instytucjom, mają umożliwić naukowcom prowadzenie badań w najlepszych europejskich laboratoriach i ośrodkach badawczych. Dzięki otrzymanym funduszom operatorzy udostępniają swe laboratoria i zasoby użytkownikom z innych krajów. Granty przyznawane są w zasadzie pojedynczym infrastrukturom; rozpatrywane są także wnioski nadesłane przez grupę niewielkich, komplementarnych jednostek, choć w tym przypadku powinno się rozważyć, czy właściwszy nie jest projekt działań integracyjnych.

Kontrakt trwać może 3-4 lata, a wysokość wsparcia waha się od 100.000 do 750.000 EUR dla infrastruktury/rok (nie więcej jednak niż 20% kosztów operacyjnych rocznie).
Ze środków tych pokryć można następujące rodzaje kosztów:
 • koszty podróży i utrzymania (bez VAT!) badaczy z krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych, przyjeżdżających z kraju innego niż siedziba operatora infrastruktury
 • koszty prac przygotowawczych i - w razie potrzeby - szkolenia użytkowników
 • koszty dostępu badaczy do infrastruktury.

  Kryteria oceny projektu obejmują:
 • jakość aparatury badawczej i usług
 • możliwość wykonania badań na wysokim poziomie
 • zakres naukowego, technicznego i logistycznego wsparcia dla użytkowników
 • skalę zainteresowania wykorzystaniem infrastruktury przez innych użytkowników
 • jakość usług w stosunku do kosztów.

  Naukowcy zainteresowani przeprowadzeniem badań powinni kierować wnioski bezpośrednio do operatorów infrastruktur. Lista finansowanych projektów znajduje się pod adresem: http://www.cordis.lu/infrastructures/projects.htm

  II. Działania integracyjne
  (Integrating activities)

  Projekty te ułatwiają podejmowanie wspólnych przedsięwzięć przez infrastruktury o podobnym charakterze, dla osiągnięcia trwałego efektu integracyjnego. Odnosi się to również do infrastruktur działających w różnych dziedzinach, o ile przyczynia się to do tworzenia interdyscyplinarnych powiązań.
  Projekt obejmować musi trzy typy działań (to zmiana w stosunku do poprzedniego konkursu):
 • wzmacnianie sieci - networking; (koordynacja działań, komplementarność, wspólne zasoby):
 • wspieranie ponadnarodowego dostępu do infrastruktur uczestniczących w projekcie (np. grupa niewielkich komplementarnych infrastruktur z kilku krajów może wspólnie, na tych samych zasadach udostępniać swe zasoby lub laboratoria)
 • wspólne działania badawcze, zmierzające do poprawy jakości usług świadczonych naukowcom (np. prace nad nową generacją aparatury, testowanie nowych metod doświadczalnych)
  Projekty tego typu nie mogą obejmować ani prac studialnych, ani budowy nowych infrastruktur.
  W projekcie uczestniczyć muszą przynajmniej 3 instytucje z dwóch krajów członkowskich lub stowarzyszonych, ale pożądane jest, by projekt obejmował 5-10 infrastruktur działających w danej dziedzinie. W trakcie realizacji projektu możliwe jest rozszerzanie konsorcjum o nowych partnerów.

  Kontrakt trwa 4-5 lat, a budżet sięgać może kilku milionów euro rocznie. Poszczególne typy działań finansowane są następująco:
 • wzmacnianie sieci (networking) - do 100% kosztów
 • wspieranie ponadnarodowego dostępu do infrastruktur - do 100% kosztów
 • wspólne działania badawcze - do 50% kosztów

  Kryteria oceny projektu obejmują:
 • możliwość zintegrowanego świadczenia usług w skali całej Europy
 • trwałość efektu integracyjnego
 • dla elementu wzmocnienia sieci:
       - wpływ wzmacniania sieci na działanie infrastruktur
       - struktura zarządzania projektem
       - plan wykorzystania i rozpowszechniania nowej wiedzy
 • dla działań badawczych:
       - innowacyjność projektu
       - skalę zainteresowania projektem przez inne infrastruktury europejskie
       - plan pracy i metodologię
       - zarządzanie projektem i kompetencje partnerów
 • koszty i ich uzasadnienie
 • kryteria stosowane do oceny projektów ułatwiających ponadnarodowy dostęp do infrastruktur

  III. Rozwój sieci komunikacji
  (Communication network development)

  W tym przypadku fundusze przeznaczone są na tworzenie szybkiej i wydajnej sieci komunikacji GEANT dla wszystkich badaczy w Europie (fundusz 6PR już wyczerpany) oraz sieci GRIDs. Na te cele zarezerwowano 200 MEUR z budżetu akcji Research Infrastructures oraz 100 MEUR z priorytetu tematycznego Information Society Technologies.

  IV. Prace studialne
  (Design studies)
  Fundusz 6PR na tego typu projekty został już wyczerpany

  Projekty obejmować mogą studia nad wykonalnością i techniczne prace przygotowawcze dotyczące infrastruktur o europejskim znaczeniu.
 • Studia nad wykonalnością powinny dotyczyć założeń koncepcyjnych nowej lub unowocześnianej infrastruktury lub szczegółowych studiów inżynierskich.
 • Techniczne prace przygotowawcze obejmują zaprojektowanie i testowanie elementów składowych, podsystemów, materiałów i technik o podstawowym znaczeniu dla nowej lub unowocześnianej infrastruktury.

  W obu przypadkach uwzględnić należy potrzeby potencjalnych użytkowników, a także znaczenie infrastruktury w skali regionalnej i transregionalnej, oraz możliwości przyszłego współfinansowania z innych źródeł europejskich, zwłaszcza Europejskiego Banku Inwestycyjnego i funduszy strukturalnych.
  Pożądane jest, by projekt obejmował możliwie dużą liczbę partnerów z całej Europy.

  Kontrakt trwa 2-4 lata, a budżet sięgać może 1-10 MEUR.

  Kryteria oceny projektu obejmują:
 • znaczenie infrastruktury dla Europy
 • wpływ na postęp badań w danej dziedzinie
 • konieczność wykonania prac studialnych
 • metodologię i organizację prac
 • właściwe wykorzystanie środków finansowych i wymiar społeczno-ekonomiczny infrastruktury
 • zarządzanie pracami studialnymi, kompetencje partnerów
 • uzasadnienie kosztów

  V. Budowa nowych infrastruktur
  (Development of new infrastructures)
  Fundusz 6PR na tego typu projekty został już wyczerpany

  W projektach przewidywać można budowę nowych lub unowocześnianie istniejących infrastruktur (zwłaszcza gdy stanowi to alternatywę budowy nowych urządzeń), o znaczeniu istotnym w skali Europy. Wsparcie ograniczone jest do niezbędnego minimum, koniecznego dla osiągnięcia "efektu katalizującego" dla "europejskiej wartości dodanej" (np. szerszego dostępu do infrastruktury, zastosowania nowocześniejszych metod, możliwości wykonania badań interdyscyplinarnych). Koszty budowy, działania i utrzymania infrastruktury powinny być w większości pokrywane ze źródeł krajowych i międzynarodowych
  Pożądane jest, by projekt obejmował możliwie dużą liczbę partnerów z całej Europy.

  Kontrakt trwa 3-5 lat.

  Kryteria oceny projektu obejmują:
 • znaczenie infrastruktury dla Europy
 • oryginalność i innowacyjność infrastruktury
 • właściwe wykorzystanie środków finansowych i wymiar społeczno-ekonomiczny infrastruktury
 • europejską wartość dodaną
 • organizację prac z naukowego punktu widzenia
 • zarządzanie projektem
 • uzasadnienie kosztów

  Ponadto, finansowane będą następujące działania wspierające (łącznie ok. 2 MEUR):
  a. badania nad bazami danych (Database Studies)
  b. prognozowanie (Foresight Studies)
  c. warsztaty "rozpoznawcze" (Exploratory Workshops)

 • 6. PROGRAM RAMOWY
  Infrastruktura badawcza
  Nowości
  Typy projektów
  Dokumenty/ formularze
  Wyniki
  7 Program Ramowy
  Kontakt

  Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
  S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E